Naše specializace

Návrh ventilů, výpočet

  Při návrhu regulačních ventilů vycházíme z našich teoretických i dlouhodobobých praktických zkušeností z provozu
a servisu ventilů. Při výpočtu rovněž zohledňujeme vhodnost použití jednotlivých konstrukcí ventilů pro danou aplikaci.
Pro samotný výpočet regulačních ventilů používáme zejména program CONVAL fi rmy F.I.R.S.T. GmbH, v jehož databázi
nalezneme většinu typů ventilů významných výrobců.

 

Optimalizace regulačních ventilů (zesílení, citlivost ventilů)

  Vhodnost regulačního ventilu pro danou aplikaci posuzujeme nejen z hlediska hodnoty průtokového koefi cientu Kvs (Cv),
v úvahu musíme rovněž brát další paramatry jako jsou např. zesílení a citlivost.
Jednoduchá defi nice zesílení ventilu je poměr mezi změnou průtoku k odpovídající změně zdvihu ventilu. Vlastní
charakteristika ventilu se stanovuje při konstantní tlakové ztrátě na ventilu. Ve skutečnosti je však tlaková ztráta na ventilu
proměnlivá, což souvisí s charakteristikou čerpadel napojených na ventil. S rostoucím zdvihem ventilu tlaková ztráta
klesá, proto je výsledná dynamická instalovaná charakteristika ventilu odlišná od jeho charakteristiky vlastní. Při výběru
regulačního ventilu pro daný proces je nutno zohledňovat charakteristiku instalovanou a právě parametr zvaný zesílení je
funkcí vlastní charakteristiky ventilu a zadaných procesních podmínek. Pro zadaný pracovní rozsah regulačního ventilu má
být jeho hodnota zesílení v rozmezí 0.5 až 2 (doporučení EnTech). Obecně platí, že této hodnoty zesílení lze v nejširším
regulačním pásmu dosáhnout použitím přímých ventilů (až do 60% jejich regulačního rozsahu), nejužší pásmo vykazují
regulační klapky (do 20% jejich regulačního rozsahu).
Správný výběr typu regulačního ventilu a jeho charakteristiky s ohledem na zadané procesní podmínky tedy výrazně
ovlivňují stabilitu celé regulační smyčky a možnost jejího jednoduššího vyladění. Námi používaný výpočetní program
CONVAL simuluje charakteristiku čerpadel ze zadaných procesních dat a spolu s vlastní charakteristikou vybraného ventilu
počítá hodnoty zesílení v každém bodě regulačního rozsahu.

Dodávka

   Výpočet, výběr a dodávky ventilů vychází z našich zkušeností a znalosti produktů renomovaných výrobců. Portfolia jednotlivých výrobců ventilů vycházejí z odlišných, většinou historicky daných, oblastí průmyslu. Proto se hlavně u dodávek většího rozsahu často stává, že je velmi výhodné kombinovat přednosti více výrobců ventilů se zaměřením na potřeby dané aplikace.

 

Servis

  Zajištění kvalifikovaného servisu vnímáme nejen jako nezbytnou součástí prodeje, ale hlavně je pro nás zdroj praktických zkušeností. Díky servisu jsme schopni porovnat teoretické znalosti s reálným stavem a skutečným chováním ventilů na různých aplikacích. I tyto nabyté znalosti rovněž uplatňujeme při výběru ventilů nových.

Diagnostika

  Diagnostika ventilů je velmi důležitou součástí servisu. Díky diagnostice můžeme, bez nutnosti demontáže ventilu z potrubí, identifikovat poruchy, případně vadné díly ventilu. Pomocí diagnostiky lze rovněž odhalit změny v chování ventilu a tím předpovědět blížící se poruchu. V tomto případě mluvíme o tzv. prediktivní údržbě ventilů.