Technické poradenství

Výpočet Cv, Kv

 

Výběr regulačního ventilu pro danou aplikaci závisí na více faktorech, které jsou:
 

• Průtok

• Tlak

• Teplota

• Korozivita nebo abrazivita média

• Požadavky na těsnost

• Aplikace specifických průmyslových norem (FDA, 3A, EPA...)
 

Kapacita ventilu je dána hodnotou průtočného koeficientu Cv či Kv a udává, jaké množství vody proteče ventilem za definovaných podmínek.
 

Cv – množství vody [U.S. Gallon/min] při tlakové ztráte 1 psi

Kv – množství vody [m3/h] při tlakové ztrátě 1 bar
 


Q ... objemový průtok, pro výpočet Cv [U.S. Gallon/min], pro výpočet Kv [m3/h]

SG ... specifická hmotnost (pro vodu je SG=1)

Δp ... tlaková ztráta, pro výpočet Cv [psi], pro výpočet Kv [bar]
 

Zjednodušený vztah mezi součinitely Cv a Kv je:
 

Cv=1.15622 * Kv

Kv=0.86488 * Cv


Výpočet průtočného koeficientu pro plyny a páru


 

P1 [bar] tlak před ventilem
P2 [bar] tlak za ventilem
T1 [K] teplota před ventilem (°C +273.16)
Δp [bar] tlaková ztráta na ventilu (p1-p2)
Q [kg/h] hmotnostní přírůstek
Qn [m3/h] objemový průtok plynu při standardních podmínkách (T=0°C, P=1 bar)
ρn [kg/m3] hustota plynu při standardních podmínkách (T=0°C, P=1 bar)
v2 [m3/kg] měrný objem páry pro p2 a T1
v3 [m3/kg] měrný objem páry pro p1/2 a T1

 

Technické tabulky

 

Doporučené výstupní rychlosti ventilů a délky vstupních a výstupních potrubí